r
Syömishäiriöliitto-SYLI ry In English
På Svenska
 
Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n kannanotot 2009–2017
 
Ajankohtaista
Tiedotteet
Tapahtumat
Uutisointiohjeet medialle
Perustiedot liitosta 2017
   
AjankohtaisSYLILLINEN
   
Jäsen- ja tiedotuslehti SYLILLINEN
   
Raportit:
SALT-raportti 2012-2015
ENSISYLI 2008-2013
"Ystävä tietää ensin"
"Kaikki auki"
"Koko elämä sirpaleina"
   
   

 

KANNANOTTO 24.4.2017

Syömishäiriöliitto-SYLI ry: Sote-uudistus vaarantaa syömishäiriötä sairastavien lasten ja nuorten hoidon

Syömishäiriöliitto on tuonut usein esiin sen, että syömishäiriöiden hoitopolut vaihtelevat alueittain tai puuttuvat kokonaan. Nyt huolen aihe on todella akuutti, kun seuraavalla valtuustokaudella kunnissa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnalta maakuntahallinnon alle ja oppilashuolto puolestaan jää kunnan hallinnoimaksi. Erilliset palvelujärjestelmät eivät ole tälläkään hetkellä sujuvasti yhteydessä toisiinsa. Mitä tapahtuu sitten, kun niitä myös hallinnoidaan täysin eri järjestelmissä? Tässä muutoksessa on tärkeää varmistaa, että oppilashuolto ja maakuntahallinnon ylläpitämät mielenterveyspalvelut keskustelevat saumattomasti keskenään.

Syömishäiriöiden Käypä hoito -suosituksen mukaan varhainen hoitoon pääsy ja aktiivinen hoito-ote voivat parantaa sairauden ennustetta. Oppilashuollolla (kuraattorit, koulupsykologit, terveydenhoitajat) on keskeinen rooli syömishäiriöiden varhaisessa tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa, hoidossa ja jälkiseurannassa. Maakuntauudistuksen myötä kunnissa on otettava huomioon, että oppilashuolto täytyy mitoittaa ja henkilöstö kouluttaa siten, että ongelmiin pystytään ja osataan puuttua. Oppilashuollon tulee tietää, millainen syömishäiriöiden hoitopolku on, kun lapsi tai nuori lähetetään hoidossa eteenpäin.

Syömishäiriöliitto saa usein kuulla oppilashuollon riittämättömistä resursseista: lapsen huolta ei huomata ajoissa tai ammattilainen ei pysty työskentelemään lapsen kanssa riittävän tiiviisti. Psyykkisesti oireilevat lapset ja nuoret jäävät usein aliresursoidun oppilashuollon piiriin, vaikka he tarvitsisivat intensiivisempää tukea ja hoitoakin. Ennaltaehkäisy on paitsi ongelmien syntymisen ehkäisyä myös ongelmiin puuttumista oikea-aikaisilla matalan kynnyksen palveluilla, jolloin voidaan välttää raskaammat keinot, kuten esim. sairaalahoito tai huostaanotto.

Syömishäiriöliitto vaatii, että sote-uudistuksessa muistetaan uudistuksen alkuperäinen tavoite eli tasavertainen palveluiden saatavuus asuinpaikkakunnasta riippumatta. Hallintojärjestelmä ei saa olla tärkeämmässä roolissa kuin ihminen ja palveluiden saatavuus.

Vuosikokous valitsi hallituksen seuraavalle kaudelle

Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n vuosikokous kokoontui Turussa 23.4.2017. Liiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tea Viljanen Porista. Hallituksen jäseninä jatkavat Ulla Kärkkäinen Tampereelta, Inna Rokosa Tampereelta, Eija Soini Ilmajoelta, Tuuli Tegelman Helsingistä, Heidi Torsti Pirkkalasta ja Suvi Markus Kempeleestä. Uusina hallituksen jäseninä aloittavat Reita Nyberg Tampereelta ja Marika Uusi-Illikainen Kangasalta.

Lisätiedot:
Syömishäiriöliitto-SYLI ry
vt. toiminnanjohtaja Tanja Tiainen
puh. 040 752 9526
tanja.tiainen@syomishairioliitto.fi


KANNANOTTO 18.8.2016

Syömishäiriöliitto–SYLI ry vaatii mediaa kantamaan vastuunsa ulkonäköpaineista

Aikakauslehden kansi: "Syömishäiriöstä toipunut kertoo tarinansa!" "Kesäkilot pois tehodieetillä!" Syömishäiriöitä käsittelevässä jutussa kerrotaan vakavasta sairaudesta selvinneen vaikea elämäntarina ja puhutaan itsensä hyväksymisestä, mutta vieressä neuvotaan laihduttamaan, jotta ihmisestä tulisi odotusten mukainen ja hyväksytty. Tämä ristiriitainen viesti on mediassa hyvin yleinen.

Laihduttaminen voi laukaista syömishäiriön ja lisätä ongelmallista suhtautumista omaan kehoon. Kuvatun kaltaiset ristiriitaisuudet uutisoinnissa voivat myös aiheuttaa vakavia seurauksia syömishäiriötä jo sairastaville tai riskiryhmässä oleville. Laihduttamiseen liittyvä uutisointi vetoaa erityisesti niihin ihmisiin, jotka ovat alttiita sairastumaan. Syömishäiriöjuttu laihdutusohjeiden joukossa ei tuo synninpäästöä.

Syömishäiriöt eivät johdu yksinomaan lehtien laihdutusohjeista, mutta Syömishäiriöliitto-SYLI ry vaatii mediaa kantamaan vastuunsa ulkonäköpaineiden luomisesta ja lisäämisestä. Vastuullinen journalismi ei ruoki kuvitelmaa siitä, että hyvä elämä ja onni saavutettaisiin laihuudella ja ehdottomalla asennoitumisella syömiseen ja liikkumiseen. Terveyttä käsittelevien juttujen tulisi lisätä hyvinvointia ahdistuksen ja kehotyytymättömyyden sijaan.

Syömishäiriöliitolla on jo pitkään ollut ohjeistus medialle vastuullisesta syömishäiriöuutisoinnista, ohjeisiin voi tutustua liiton nettisivuilla:
Uutisointiohjeet medialle – näin uutisoit syömishäiriöstä vastuullisesti

Kannanoton voi ladata myös tulostusystävällisenä PDF-tiedostona.

Lisätiedot:
Aluepäällikkö Tanja Tiainen
puh. 040 752 9526
tanja.tiainen@syomishairioliitto.fi


KANNANOTTO 18.4.2016

Syömishäiriöliitto-SYLI ry: Syömishäiriö jää terveydenhuollossa usein tunnistamatta

Tieto syömishäiriöistä ja niiden hoitamisesta on lisääntynyt viime vuosina. Silti syömishäiriö jää edelleen valitettavan usein tunnistamatta, eikä siihen puututa. Erityisesti bulimiaa ja ahmintahäiriötä (BED) sairastavia ei huomata terveydenhuollossa, koska sairastava on useimmiten normaali- tai ylipainoinen. Laihdutusmyönteinen kulttuuri vaikeuttaa kaikkien syömishäiriöiden tunnistamista, kun epäterveestä syömiskäyttäytymisestä on tullut normaalia tai jopa tavoiteltavaa. Hoidon aloittaminen sairauden aikaisessa vaiheessa lisää paranemisennustetta ja nopeuttaa toipumista ja siksi varhainen puuttuminen olisi ensisijaisen tärkeää.

Perus- ja kouluterveydenhuollon henkilökunta tarvitsee tuntuvasti lisää osaamista ja koulutusta, jotta se pystyisi tunnistamaan syömishäiriöt ja voisi puuttua tilanteeseen asiantuntevasti. Usein syömishäiriöihin ei puututa, koska ei tiedetä, miten se kannattaisi tehdä. Jos sairauteen puututaan, se saatetaan tehdä väärällä tavalla, esimerkiksi syyllistämällä sairastunutta ja tämän läheisiä. Kohtaamisessa on olennaista luoda ilmapiiri, jossa avoimuus ja luottamuksellisuuden synty on mahdollista. Sairastunutta ja hänen läheisiään on kuultava ja hoidon on edettävä yhteistyössä heidän kanssaan.

Syömishäiriöoireilun laukaisee usein epäasiallinen ja ulkonäkökeskeinen kommentointi. Lapsen itsetunnon tukeminen ennaltaehkäisee syömishäiriöitä ja auttaa suojautumaan laihdutusmyönteiseltä kulttuurilta. Kouluterveydenhuolto, opettajat, valmentajat ja kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat ovat tässä avainasemassa.

Syömishäiriöliitto-SYLI ry vaatii, että terveydenhuollon henkilökunnan syömishäiriöosaamista lisätään edelleen, jotta sairaus tunnistettaisiin ajoissa ja puheeksi ottaminen olisi asiantuntevaa. Sairauden erityispiirteet on huomioitava myös hoidon järjestämisessä.

Syömishäiriöliiton hallituksessa jäseniä ympäri Suomen

Vuosikokouksessa liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tea Viljanen Porista ja varapuheenjohtajaksi Katri Mikkilä Jyväskylästä. Liiton hallituksessa jatkavat Riitta Palovuori Kempeleestä, Inna Rokosa Tampereelta, Tuuli Tegelman Helsingistä ja Suvi Markus Kempeleestä. Uusina hallituksen jäseninä aloittavat Ulla Kärkkäinen Oulusta, Eija Soini Ilmajoelta ja Heidi Torsti Pirkkalasta.

Lataa kannanotto PDF-tiedostona


KANNANOTTO 28.8.2014

OLL ja Syömishäiriöliitto: Irti lihavuuden stigmasta!

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja Syömishäiriöliitto - SYLI ry esittävät huolensa ulkonäön ja estetiikan korostumisesta urheilun ja liikunnan piirissä.

OLL ja Syömishäiriöliitto pitävät huolestuttavana trendiä, jossa laihuus symboloi älyä, elämänhallintataitoja ja kurinalaisuutta, kun taas lihavuus nähdään laiskuutena, tyhmyytenä ja jopa koomisuutena. Kuitenkaan ihavat ihmiset eivät aina kärsi terveysongelmista, vaan ongelmat johtuvat epäterveellisistä elintavoista. Liikkumattomuus ja fyysinen inaktiivisuus ovat suurimpia kansanterveydellisiä riskejämme, ei lihavuus itsessään.

Asiakeskeisissäkin medioissa lihavuudesta ja lihavista ihmisistä puhutaan usein alentavasti. Helposti annetaan ymmärtää, että lihavat ihmiset ovat itsessään terveysriski ja on kaikkien yhteinen velvollisuus saada nämä laihtumaan. Lihavuus on tällöin myös stigma, jonka varjolla ihmisiä leimataan ulkonäkökeskeisesti. "Julkisuudessa on todella vähän lihavia, jotka olisivat yhteiskunnassa esikuvina tai muuten näkyvissä rooleissa. Ja ne, joita on, joutuvat jatkuvan arvostelun kohteeksi. Myös sukupuolen ja painoindeksin yhtälö kertoo jotakin ajankuvastamme, sillä lihavia naisia on näkyvissä johtotehtävissä vain kourallinen", harmittelee Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Hanna Huumonen.

On otettava käyttöön uudenlaisia menetelmiä ja ajatuksia lihavuuden hoidossa. Syyllistäminen ja painostus ovat olleet käytössä jo vuosikymmeniä ja nämä eivät ole osoittautuneet toimiviksi keinoiksi. Pitäisikin miettiä, miten suhtaudumme ylipainoisiin. Onko tähtäin siinä, että heidän on laihduttava hinnalla millä hyvänsä vai saisivatko he olla oma itsensä, keskittyä terveellisiin elintapoihin ja noudattaa niitä lopun elämäänsä?

"Fyysinen inaktiivisuus on taistelu, johon yhteiskuntamme tulisi laittaa enemmän paukkuja. Laihdutuskulttuurin korostaminen ei ole ratkaisu kansanterveydellisiin ongelmiin. Se pikemminkin vieraannuttaa meidät kehostamme", Huumonen jatkaa.

Vastapainona ns."fatfobialle" ovat suosioon nousseet äärimmäiseen kurinalaisuuteen pohjautuvat fitness-lajit. Syömishäiriöliitto - SYLI ry on huolissaan fitness-harrastuksen voimakkaasta kasvusta ja sen lieveilmiöistä, sillä fitnessbuumi näkyy jo syömishäiriöklinikoilla. Fitnessin ja syömishäiriöoireilun välinen ero on hiuksenhieno ja riski sairastua syömishäiriöön on suuri. "Elämme ajassa jossa kaikenlainen suorittaminen on enemmän kuin hyväksyttyä ja tämän kaltaiset estetiikkaan pohjautuvat lajit voivat olla vain keino naamioida oireet hyväksyttävämpään muotoon", kertoo Syömishäiriöliiton aluepäällikkö Tanja Tiainen.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja Syömishäiriöliitto muistuttavat, ettei liikunnan ja urheilun tule muodostua pakkomielteiseksi suorittamiseksi ja kaloreiden laskemiseksi. Jokainen henkilö on kaunis omana itsenään ja voi löytää liikunnan ilon koostaan riippumatta.

Lisätietoja:

Hanna Huumonen
Puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto - OLL
hanna.huumonen@oll.fi
P. 0447800211

Tanja Tiainen
Aluepäällikkö
Syömishäiriöliitto - SYLI ry
tanja.tiainen@syomishairioliitto.fi
P. 040 752 9526


KANNANOTTO 11.2.2014

Syömishäiriöiden hoidossa tarvitaan erityisosaamista

Syömishäiriöliitto on huolissaan alueellisesta epätasa-arvosta hoidon laadussa. Nykytilanteessa hoitopolut ja syömishäiriöhoidon sisällöt vaihtelevat alueittain ja yksiköittäin. Hoidosta puhuttaessa voidaan tarkoittaa eri asioita. Myös hoitohenkilöstön osaamisessa on suuria eroja. Hoidon kehittämiseksi tarvitaan sekä rakenteellista että sisällöllistä keskustelua.

Syömishäiriöliitto-SYLI ry painottaa, että erikoistuneeksi hoidoksi ei riitä se, että syömishäiriöiden hoito on jollain alueella päätetty keskittää tiettyyn paikkaan. Erikoistuneeksi hoitoa ei tee myöskään se, että syömishäiriöitä hoidetaan yhden toimintamallin mukaan ilman, että hoidon tuloksia seurataan.

Syömishäiriöliiton näkemyksen mukaan syömishäiriöiden hoidon kehittyminen edellyttää erityiskoulutusta (erityisosaamista), syömishäiriöiden hoidosta kiinnostuneita ja siihen sitoutuneita ihmisiä sekä sitä, että syömishäiriöt ymmärretään erityisalana psykiatrian sisällä. Nykytilanteessa syömishäiriöt tulevat huonosti esille hoitoon keskeisesti osallistuvien ammattikuntien, kuten lääkärien, sairaan- ja terveydenhoitajien sekä ravitsemusterapeuttien, koulutuksessa. Osaamisen ja motivoituneen henkilöstön lisäämiseksi tarvitaan siis myös rakenteellisia ratkaisuja. Syömishäiriöliitto on vuonna 2012 esittänyt Suomen psykiatriyhdistykselle syömishäiriöiden erityispätevyysohjelman perustamista. Liitto toivoi esityksessään, että Suomen psykiatriyhdistys olisi asiassa aloitteellinen Lääkäriliiton suuntaan.

Syömishäiriöliitto näkee, että erikoistumista ja osaamisen lisääntymistä tukisi myös hoitotyön suositusten saaminen syömishäiriöiden hoitoon. Nykyisin hoitoa ohjaa lääketieteeseen perustuva Käypä hoito -suositus.

Syömishäiriöliiton mielestä on aiheellista kysyä, miten syömishäiriöitä hoitavat tahot – ja varsinkin ne, joista puhutaan erikoistuneina yksikköinä – varmistavat hoitoon osallistuvan henkilöstön osaamistason. Innostus ja kiinnostus syömishäiriöitä kohtaan eivät yksistään riitä. Keskustelua erityisosaamisesta ja erikoistumisesta tarvitaan, koska alueet voivat järjestää hoidon hyvin pitkälle omista resursseistaan ja lähtökohdistaan käsin. Keskustelu osaamistasosta on tärkeää myös siksi, että syömishäiriöitä hoitavat lisääntyvässä määrin monenlaiset yksityissektorin toimijat. Palveluntarjoajissa on sekä perustason että erikoissairaanhoitotason toimijoita, jotka määrittelevät palvelunsa syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneeksi. Osaamistason määrittelyyn liittyvistä haasteista huolimatta yksityiset palvelut ovat tervetullut lisä hoitotarjontaan, vaikka hallinnollinen jäykkyys estääkin vielä monin paikoin julkisten hoitoketjujen täydentämisen niiden palveluilla.

Lisätietoja:
Eija Salo-Rankila, Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n puheenjohtaja, 040 761 2689 tai
Tanja Tiainen, Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n aluepäällikkö, 040 752 9526.

Kannanoton pohjana käytetty Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja Pia Charpentierin luentodioja ja sh, TtM Jukka Paappasen pro gradu-tutkielmaa Hoitajan persoonallinen kyvykkyys ratkaisee – anoreksiaa sairastavien kokemuksia autetuksi tulemisesta psykiatrisen osastohoidon aikana.

Lataa kannanotto PDF-tiedostona.


KANNANOTTO 10.6.2013

Syömishäiriöön sairastuneiden liialliseen liikkumiseen pitää puuttua rohkeasti ja ammattitaitoisesti

Syömishäiriöön sairastuneet liikkuvat usein paljon ja pakonomaisesti. Liikunta on sairastuneelle keino hallita ahdistusta, jonka vääristynyt suhde ruokaan ja omaan kehoon aiheuttavat. Urheilun tavoitteena on vain kalorien kuluttaminen, painon putoaminen ja syödystä ruuasta eroon pääseminen. Syömishäiriöissä liikkumiseen ei liity todellista mielihyvää.

Syömishäiriöliitolta kysytään usein, miten esimerkiksi kuntokeskukset voivat puuttua selvästi syömishäiriötä sairastavan liikkumiseen. Vastaus ei ole yksiselitteinen, eikä puuttuminen ole helppoa. Silti asian puheeksi ottaminen on ehdottoman tärkeää.

Syömishäiriöön kuuluu vaihe, jolloin sairastuneella ei ole sairaudentuntoa. Liialliseen liikkumiseen puuttuminen tässä vaiheessa aiheuttaa todennäköisesti vain sen, että sairastunut vaihtaa paikkaa, ja liikkuminen jatkuu edelleen tavalla tai toisella. Tästä huolimatta tilannetta ei saa katsoa läpi sormien. Sairastuneen on hyvä tietää, että hänen käyttäytymisensä ei ole tervettä ja että hänestä ollaan huolissaan. Syömishäiriö ei läheskään aina näy päällepäin, mutta silloin kun ihminen on silminnähden sairas, eikä liikkuminen ole hänelle hyväksi, se pitää hänelle myös sanoa.

Tapa, jolla sairastuneen liikkumiseen esimerkiksi kuntokeskuksissa puututaan, on todella merkityksellinen. Puheeksi ottamisen pitää tapahtua ystävällisesti ja sairastunutta pitää ohjata hakemaan apua. Sairastuneelle voi ilmaista oman huolensa ja kertoa, että liikunta-alan ammattilaisen näkökulmasta hän liikkuu voimavaroihinsa nähden liikaa. Sairastuneelle voi aluksi suositella rauhallisempaa liikuntaa ja muistuttaa levon tärkeydestä. Mikäli keskustelu ei auta, sairastuneen hyvinvointiin vedoten hänelle voi kertoa, että hän ei saa toistaiseksi käyttää kuntokeskuksen palveluja. Urheiluharrastus voi jatkua uudelleen voinnin parannuttua, esimerkiksi lääkärintodistuksen esittämisen jälkeen.

Syömishäiriöliitto-SYLI ry toivoo, että syömishäiriöistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä voidaan puhua avoimesti myös liikunta- ja urheilumaailmassa. Liitto kannustaa alalla toimivia ammattilaisia kouluttautumaan syömishäiriöiden tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.

Lisätietoja:
Jasmine Hri
044 050 6910
Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n hallituksen jäsen


KANNANOTTO PRO ANA -ilmiöön 20.9.2012

Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n hallitus otti 15.9.2012 kokouksessaan kriittisen kannan pro ana- ja thinspiration-sivustoihin eikä hyväksy niitä.

Lähinnä internetin sosiaalisessa mediassa elävät "pro-ana/thinspiration-yhteisöt" kokoavat yhteen syömishäiriötä sairastavia ihmisiä. Useinkaan nämä ihmiset eivät itse koe itseään sairaiksi, eivätkä halua kenenkään puuttuvan heidän elämäntapavalintaansa. Pro anan kannattajat jakavat toisilleen neuvoja ja ohjeita, joilla voi pyrkiä yhä laihemmaksi ja paremmaksi pro ana-elämäntavan kannattajaksi, toisin sanoen sairaammaksi.

Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n hallitus pitää pro ana- ja thinspiration -sivustoja erittäin haitallisina, valitettavina ja vakavina psyykkisen sairauden tuotoksina, jotka voivat edistää syömishäiriöön sairastumista tai niiden pahenemista syömishäiriöön sairastuneilla. Syömishäiriöliitto-SYLI ry vetoaakin pro ana sivustojen ylläpitäjiin ja toivoo heidän ymmärtävän vastuunsa haitallisen materiaalin jakamisessa.

Sivustojen kieltäminen ei välttämättä ole oikea ratkaisu asiaan puuttumisessa, vaan voi tuottaa päinvastaisen lopputuloksen kuin mihin kiellolla pyritään. Sivustojen poistaminen saattaa johtaa niiden siirtymiseen muualle ja paradoksaalisesti kieltäminen voi johtaa myös siihen, että sivustojen määrä lisääntyy. Kielto voi lisätä pro ana -yhteisöjen salaperäisyyttä ja samalla houkuttelevuutta. Salailu ja peittely ovat muutoinkin jatkuvasti läsnä syömishäiriöön sairastuneen elämässä: yhteisöllisyys muiden samankaltaisesti ajattelevien kanssa voi olla koukuttavaa, pitkittää avun hakemista ja toipumista.

Syömishäiriöliitto-SYLI ry haluaa tehdä eron liiton ja sen jäsenyhdistysten tarjoaman vertaistuen ja pro anan välillä. Pro ana ei ole vertaistukea. Pro ana -sivustot tarjoavat alustan sairastaa yhdessä. Vertaistuen tarkoituksena puolestaan on tukea toipumista ja syömishäiriöstä vapaata elämää.

Tämä kannanotto tulostettavana PDF-tiedostona.


KANNANOTTO 19.11.2011

Syömishäiriöliitto-SYLI ry julkaisi tämän kannanoton Syömishäiriöpäivillä Turussa 19.1.2011.

Kannanotossa todetaan, ettei varhaisen vaiheen puuttuminen toteudu. Lähtökohtainen ongelma syömishäiriöiden hoidossa on se, etteivät läheskään kaikki pääse hoidon piiriin. Perusterveydenhuollon keinot tunnistaa syömishäiriöön sairastuneet ovat puutteelliset. Painoindeksillä on edelleen liian suuri merkitys hoitoon pääsyn kriteerinä, vaikka valtaosa syömishäiriöistä ei näy mitenkään ulospäin. Erityisesti aikuisten sekä ylipainoisten, ahmimisella oireilevien syömishäiriöt jäävät tunnistamatta. Kokemusten mukaan, aikuisten syömishäiriöitä ei myöskään uskalleta ottaa puheeksi, vaikka oireilu olisi silminnähtävää.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan tästä PDF-tiedostosta.


KANNANOTTO 2009

Syömishäiriöliitto-SYLI ry julkaisi kannanoton Syömishäiriöpäivillä Oulussa. Liitto haluaa kannanoton myötä käynnistää avoimen ja rakentavan keskustelun syömishäiriösairauksien esiintyvyydestä sekä hoidon saatavuudesta ja laadusta, joissa liiton vuonna 2008 tekemien kartoitusten ja jäsenistön kokemusten perusteella näyttää olevan isoja puutteita. Erityisesti puutteet tunnistamisessa ja hoidon saannissa koskevat aikuisikäisten syömishäiriöitä ja muita syömishäiriön muotoja kuin anoreksiaa.

Lataa kannanotto PDF-tiedostona.


Syömishäiriöliitto-SYLI ry – Perustiedot


   
» Tukipuhelin 02-2519207. Yhteystiedot