Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
"Våga vara lycklig"-broschyren
 
Information om ätstörningar (framsida)
1. Information till dig som insjuknat i en ätstörning
- Våga vara lycklig -broschyren

 

Våga vara lycklig – Uppmuntrande ord till dig som drabbats av en ätstörning

Våga vara lycklig -guidebokÄtstörningsförbundet i Finland rf har gett ut en broschyr riktad till personer som insjuknat i en ätstörning: "Våga vara lycklig – Uppmuntrande ord till dig som drabbats av en ätstörning". Istället för att fokusera enbart på sakinformation ville vi i broschyren behandla de känslor och tankar som ofta fyller den insjuknades liv. Texten, bilderna och utformningen tar upp bland annat upplevelser av skam, ensamhet, osäkerhet och rädslor. Avsikten med broschyren är att uppmuntra den som insjuknat i en ätstörning att prata om sin situation och söka hjälp.

Målet med broschyren har varit att skapa ett lättillgängligt material som kan delas ut till alla som behöver det. Genom textcitat tagna från diskussionsforum för insjuknade hoppas vi kunna förmedla en "autentisk" bild av upplevelsen av att ha en ätstörning, och citaten kan också fungera som ett slags stöd för den som söker klarhet i sin egen situation. Materialet har kommenterats av personer från förbundets medlemsorganisationer med egna erfarenheter av ätstörningar samt av yrkespersoner som arbetar med ätstörningar.

Broschyren har utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. och gavs positiv respons för att broschyren riktar sig direkt till den insjuknade samt för dess fokus på att behandla ätstörningar ur ett patientperspektiv. Materialet lämpar sig emellertid också för personal inom hälsovården, och vi hoppas med broschyren kunna nå både personer som insjuknat i en ätstörning och vårdpersonalen som bemöter dem. Texten samt utformningen är ämnad för att tilltala personer i alla åldrar.

Framställningen av materialet har understötts av Päivi och Sakari Sohlbergs stiftelse. Ansvarsperson för materialet är Ätstörningsförbundet i Finland rf:s regionsekreterare Tea Viljanen. Bild och ombrytning har gjorts av Pia Rautio och den svenska översättningen av Charlotte Wieliczko, Ewa Wenelius och Edit Wenelius. Broschyren har framställts inom ramarna för ENSISYLI-projektet som finansieras av RAY.

Du kan ladda ned broschyren som PDF-fil (filens storlek är ca 3,1 MB)

Övrig information om broschyren: Sidmängd 20 + pärmsidorna
ISBN 978-951-97419-6-3 (tryckt), ISBN 978-951-97419-9-0 (PDF)
Tryckt år 2013 hos Erweko Oy

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot