Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Koulu- ja opiskelu­terveyden­huollon rooli
 
Mistä apua?
- Kuinka nopeasti kannattaa hakeutua hoitoon?
- Koulu- ja opiskelu­terveyden­huollon rooli
- Hoito erikoissairaanhoidossa
- Milloin osastohoitoon?
- Milloin tahdonvastaista/­tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitaan?
- Mitä on psykoterapia ja miten sellaista saa?
- Potilaan oikeuksista
- Taloudellinen tuki ja etuudet

 

Perusterveydenhuollon tehtävänä on tunnistaa syömishäiriö ja arvioida jatkotutkimusten tarve. Suomessa jokainen perusopetuksen oppilas kuuluu perusterveydenhuollon järjestämän kouluterveydenhuollon ja toisen asteen opiskelija (lukio ja ammatilliset oppilaitokset) opiskeluterveydenhuollon piiriin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla on näin ollen ensisijaisen tärkeä rooli ongelmien havaitsemisessa, ennaltaehkäisyssä sekä hoitoon ohjauksessa. Mikäli nuori ei ole koulussa, ajan voi varata terveyskeskus­lääkärille. Myös yksityislääkärin palveluja voi hyödyntää.

Tavallisimmin terveydenhoitaja puuttuu nuoren häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen tekemiensä havaintojen pohjalta tai hän saa tiedon tai epäilyn sairastumisesta esimerkiksi vanhemmilta, kavereilta tai opettajalta. Varhainen tunnistaminen ja hoitoon ohjaaminen edellyttävätkin säännöllistä terveysseurantaa ja yhteistyötä esimerkiksi liikunnanopettajien kanssa. Lievimmät häiriöt voivat korjaantua jo muutaman tiheän, selventävän ja tukea antavan käynnin avulla.

Tavoitteena nuoren kanssa työskenneltäessä on luottamuksellinen vuorovaikutus, jossa yhdessä tarkastellaan nuoren tilannetta siten, että hän kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Yhteydenotosta kotiin terveydenhoitaja keskustelee ja päättää yhdessä nuoren kanssa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista * antaa alaikäiselle oikeuden kieltää terveydentilaansa koskevien tietojen antamisen vanhemmilleen, jos hänet katsotaan siihen ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykeneväksi. Yleensä 15 vuotta täyttänyttä on lähtökohtaisesti ja pääsääntöisesti pidettävä itsemääräävänä. *

Ellei ongelma terveydenhoitajan tuella korjaannu, nuori ohjataan psyykkisen ja fyysisen terveydentilan arvioon sellaiseen yksikköön, joka on perehtynyt syömishäiriöiden hoitoon. Syömishäiriöitä hoitavia yksiköitä voivat olla perusterveydenhuollon lasten ja nuorten hoitoyksiköt tai erikoissairaanhoidon yksiköt. Olennaisinta on hoitopaikan kokemus ja tietämys näiden häiriöiden hoidosta. Oman paikkakunnan hoitoyksiköistä voi kysyä kouluterveydenhoitajalta.

* Lapsen ja nuoren oikeudet terveydenhuollossa. Ylitarkastaja, varatuomari Keijo Mattila, Lapin Lääninhallitus. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 (luku 2 § 7 ja § 9). Katso tarkemmin Finlex.


Sivua päivitetty 27.1.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot