Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Taloudellinen tuki ja etuudet
 
Mistä apua?
- Kuinka nopeasti kannattaa hakeutua hoitoon?
- Koulu- ja opiskelu­terveyden­huollon rooli
- Hoito erikoissairaanhoidossa
- Milloin osastohoitoon?
- Milloin tahdonvastaista/­tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitaan?
- Mitä on psykoterapia ja miten sellaista saa?
- Potilaan oikeuksista
- Taloudellinen tuki ja etuudet

 

Tälle sivulle on koottu tietoa taloudellisista tuista ja etuuksista, joita sairastuneen ja hänen vanhempiensa on mahdollista hakea. Tietoa kuntoutuspalveluista ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitetuista lakisääteisistä etuuksista saa myös Mielenterveyden keskusliiton tietopalvelu Propellista joko puhelimitse tai Helsingissä, Kuopiossa tai Turussa sijaitsevista Propellin käyntipisteistä. Palvelu on tarkoitettu kuntoutujille, heidän läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Tietoja tuista ja etuuksista voi kysyä myös Kelasta tai esimerkiksi sairaalan sosiaalityöntekijältä.

Alle 18-vuotiaan sairaalahoito on maksutonta lukuun ottamatta seitsemää ensimmäistä sairaalapäivää kalenterivuotta kohden.

Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuen saaminen edellyttää, että sairaan lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu perheelle vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavanikäiseen terveeseen lapseen. Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään rasituksen ja sidonnaisuuden määrän mukaan. (1)

Kelalta voi hakea myös erityishoitorahaa, jos vanhempi osallistuu alle 16-vuotiaan lapsen vaikeasta sairaudesta johtuvaan hoitoon tai kuntoutukseen niin, että joutuu tilapäisesti olemaan pois töistä. Kunnan sosiaalitoimi voi maksaa omaishoidontukea omaiselle, joka hoitaa sairasta lastaan. (1) Omaishoidolla tarkoitetaan omaishoitolaissa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. (2) Käytännössä kuntien taloustilanne ei läheskään aina mahdollista omaishoidon tuen maksamista, vaikka omaishoitosuhteen ehdot täyttyisivätkin.

Kun lapsi täyttää 16 vuotta, oikeus alle 16-vuotiaan vammaistukeen loppuu. Tällöin lapsella voi olla oikeus 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen tai vaikeasti vajaakuntoisen nuoren kuntoutusrahaan. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen tarkoitus on helpottaa selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa. Vammaistukea maksetaan 16 vuotta täyttäneelle sairaalle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. (1)

Vajaakuntoisen nuoren kuntoutusrahaa 16-19-vuotias voi saada, jos hänen työkykynsä tai mahdollisuutensa valita ammatti ovat sairauden vuoksi olennaisesti heikentyneet ja henkilö tarvitsee tehostettua työkyvyn arviointia sekä kuntoutusta. Nuoren kuntoutusrahan tavoitteena on ammatillisen kuntoutumisen varmistaminen ja työllistymisen edistäminen. Nuoren kuntoutusrahan saaminen ei edellytä kuntoutuspäätöstä, kuten kuntoutusraha yleensä.1 Yleensä alle 20-vuotiaalle ei myönnetä työkyvyttömyyseläkettä, ennen kuin lapsen mahdollisuudet ammatilliseen kuntoutukseen on tutkittu. (1)

Kelan rahoittama, kuntouttava psykoterapia on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto. Alle 16-vuotiaille Kela järjestää psykoterapiaa vain osana monimuotoista perhekuntoutusta. Kelan tukeman psykoterapian harkinnanvaraisuus poistuu vuonna 2011. Tuolloin vuosittainen määräraha ei enää rajoita kuntoutujien määrää, vaan psykoterapiaa saavat kaikki, jotka sitä tarvitsevat ja jotka täyttävät psykoterapian saamisen edellytykset. (1)

Kelan etuuksien hakemiseen tarvitaan kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma voi sisältyä laajennettuun lääkärin b-lausuntoon, johon kirjataan muun muassa tiedot sairauden aiheuttamista haitoista sekä suosituksen kuntoutukseen. Lisätietoja etuuksista ja psykoterapian saamisen edellytyksistä saa Kelan paikallistoimistoista, osoitteesta www.kela.fi ja kunnan sosiaalitoimesta.

1) Kansaneläkelaitos Kela
2) Suomen kuntaliitto


Sivua päivitetty 27.1.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot